Deel Vergadering Provinciale Staten besloten

Het eerste deel van de vergadering van de Provinciale Staten vindt plaats achter gesloten deuren. Tijdens dit gedeelte wordt de aanbeveling van de vertrouwenscommissie herbenoeming van de commissaris van de Koning (CdK), Andries Heidema, besproken. Op woensdag 27 maart om 13:00 uur vergaderen Provinciale Staten dus besloten. Als onderdeel van de herbenoemingsprocedure is begin 2024 een vertrouwenscommissie ingesteld bestaande uit enkele leden van PS. Deze commissie doet een aanbeveling over de herbenoeming. De commissie legt haar verslag en een conceptaanbeveling voor aan de Staten. Dit verslag wordt in dit besloten deel van de vergadering besproken. Aansluitend stemmen de Statenleden over de vraag of zij de aanbeveling van de vertrouwenscommissie opvolgen. De uitslag van de stemming wordt vertaald naar een aanbeveling, die direct aan de minister van Binnenlandse Zaken wordt uitgebracht. De beslotenheid wordt voorgeschreven door de Provinciewet in artikel 61C en garandeert dat Statenleden in een vertrouwelijke omgeving na debat tot een eensgezind besluit kunnen komen. De CdK is niet bij dit deel van de vergadering aanwezig. Statenlid en vicevoorzitter Sybren Stelpstra zit het besloten deel van de vergadering voor. De aanbeveling wordt, direct nadat PS hierover een beslissing hebben genomen, openbaar gemaakt.

Na 14.00 uur is de vergadering weer openbaar. Agendapunten, die voorbijkomen zijn onder meer een Statenvoorstel tot toetreding van de gemeente Ommen als partner Gemeenschappelijk Regeling SSC-Ons, Statenvoorstel Vaststellen PIP Vloedbeltverbinding en investeringsvoorstel

Tevens zijn er een aantal moties aangekondigd:
•         CDA, BBB en CU: Aansporing tot een veilige spooroversteek voor ruiters en wandelaars.
•         FVD en JA21: Vloedbeltverbinding aansluiten op knooppunt Azelo
•         JA21: Inzicht in wijzigingen
•         JA21: Voortschrijdend inzicht
•         JA21 en FvD: Natuur voor Elkaar, objectief en feitelijk.
•         PvdD: Natuur voor elkaar ook voor Overijsselse aandachtssoorten.
•         JA21: Regionale identiteit in de RRReis-huisstijl

Brief van GS over zienswijze oprichting parkmanagementorganisatie Technology Base

Samen met de gemeente Enschede is Overijssel eigenaar van het bedrijvenpark Technology Base in Enschede. Daarvoor neemt Overijssel deel in de gemeenschappelijke regeling Technology Base. Bedrijven kunnen zich op dit bedrijvenpark vestigen. Zodra bedrijven zich vestigen op Technology Base zijn ze verplicht lid te worden van de parkmanagementorganisatie. Voor de oprichting van die organisatie vraagt Technology Base op 8 februari 2024 (kenmerk PS24-000112) of PS daar wensen of bedenkingen bij hebben. Er zijn geen moties aangekondigd.

Moties vreemd aan de orde van de dag
Voordat de vergadering van Provinciale Staten overgaat tot de stemmingen over voorgelegde Statenvoorstellen worden de moties vreemd aan de orde van de dag besproken. Moties zijn verzoeken van de Staten aan het college van Gedeputeerde Staten om iets te doen of na te laten. Moties vreemd aan de orde van de dag gaan over een onderwerp dat niet op de agenda van de Statenvergadering is opgenomen.

Aangekondigde moties vreemd aan de orde van de dag zijn:
•         BBB: Windturbines.
•         JA21: Staten in positie.
•         CDA: Maatregelenpakketten.
•         BBB, PVV en JA21: Geen bufferstroken of bufferzones zonder feitelijke onderbouwing.
•         SGP, VVD, JA21, PVV, BBB en CDA: 2×2 in NRD MIRT-verkenning N35 Wijthmen-Nijverdal.
•         FVD: Pauzeknop hoge windturbines.
•         BBB en SGP: Duurzaamheidsconvenant.
•         PvdD: Borging behoud waterkwaliteit bij PPLG.

Over Provinciale Staten

Provinciale Staten zijn de volksvertegenwoordigers van Overijssel en vormen het algemeen bestuur van de provincie. Statenleden worden elke vier jaar door de inwoners van Overijssel gekozen. Na de verkiezingen wijzen zij Gedeputeerde Staten (GS) aan die het dagelijks bestuur vormen van Overijssel. PS bepalen het beleid van de provincie op hoofdlijnen en controleren of GS het vastgestelde beleid goed uitvoeren. Overijssel heeft 47 Statenleden die verdeeld zijn over 14 partijen.

< Vorig / Volgende bericht >

Gerelateerde berichten

Herbenoeming Commissaris van de Koning Andries Heidema

Herbenoeming Commissaris van de Koning Andries Heidema

Provinciale Staten van Overijssel hebben een positieve aanbeveling aan de Minister van Binnenlandse ...

Lees verder >
Inwoners en Provinciale Staten spreken over PIP Vloedbeltverbinding

Inwoners en Provinciale Staten spreken over PIP Vloedbeltverbinding

Inwoners en andere betrokken gaven uitgebreid hun mening over het voorgenomen Provinciaal Inpassings...

Lees verder >
Vergadering Provinciale Staten

Vergadering Provinciale Staten

Op woensdag 28 februari 2024 vergaderen Provinciale Staten (PS). Op de agenda staan onder andere het...

Lees verder >